شماره حسابهای انجمن خیریه حضرت حجت (عج) جهت واریز کمکهای نقدی:

 

بانک ملی 0106438991004               بانک صادرات 0103892519008

شماره کارت خیریه (صادرات)  6037691990305336

لطفا مبلغ مورد نظر را جهت پرداخت کمک نقدی وارد کرده و پرداخت کنید با تشکر از شما