تاج گل جدید طرح طبیعی

             

جدیدترین تاج گل مصنوعی با طرح طبیعی

ارتفاع 305 

عرض 180 سانت

 

اكرام در فرهنگ به معني نكو داشتن،احسان كردن،گرامي داشتن و خوشرفتاري كردن است. اين نام به استناد آيه شريفه:

 كلا بل لا تكرمون اليتيم « فجر آیه 17 » تعيين شده است. در واژه اكرام رعايت عزت نفس و كرامت انساني افراد به خوبي لحاظ شده است.

 

 طرح اکرام - کمک به ایتام :

طرح اكرام برنامه اي انسان دوستانه است كه براي ياري وحمايت كودكان بي سرپرست طراحي شده و به اجرا درآمده است براساس اين طرح هر فرد حقيقي يا حقوقي كفالت مادي و معنوي يك يا چند نفر از ايتام واجد شرايط، فرزندان یتیم بی سرپرست دختر و پسر مورد حمایت مادی و معنوی حامیان خیًر که آمادگی خود را جهت رسیدگی و معاضدت ایتام اعلام نموده اند ، قرار می گیرند.

 ایتام تحت پوشش :

يتيم انساني است كه يا به خاطر مرگ پدر از نوازش و محبت پــدرانه محروم شده يا به سبب مرگ مـادر از آغــوش عاشقانه مادرانه بي بهره گشته يا هر دو منبع لطف و فيض و عشق و محبت را از دست داده است و دارای شرایط سنی مقرر باشد.

 حامی :

حامي فردي است كه به طرح اكرام اطمينان كرده و آرامش دل خويش را در كنار فرزندي يتيم يافته است و ورودش به طرح اكرام به منظور داشتن سهمي در سبد هزينه هاي سنگين زندگي يتيمي است كه سايه پدري و بعضاً سايه والدين رادربالاي سرخود حس نمي كنند و سايباني براي خود نمي بيند تا خستگي روزگار و گرماي جانكاه زندگي را در زير سايه آن از تن خود بزدايند .

روش حمایت از ایتام

   در طرح اکرام ( سرپرستی کودک یتیم ) حامی با تقبل حمایت مادی و معنوی یک یا چند فرزند یتیم ، مقطعی یا ماهیانه مبلغی  را جهت کمک به یتیم معرفی شده به حساب خیریه واریز میکند.درصورتی که پرداخت کمک ماهیانه باشد درصورت تمایل و توانمندی ، واریز مساعدت بیش از این مبلغ مقرر شده نیز امکانپذیر بوده و در صورت تشریح وضعیت ایتام از سوی انجمن خیریه حضرت حجت عج ، حامیان ارجمند می توانند در ابعاد مختلف زندگی یتیم راهگشا باشند.

اگر همکاری و تعامل حامیان طرح اکرام بصورت تعهد یکساله باشد پس از یکسال در صورت تمایل می توانند تا زمان تحت پوشش بودن فرزند یتیم ، حمایت خود را استمرار بخشند .

روش های واریز

1.شماره کارت صادرات 6037691990305336 به نام انجمن خیریه حضرت حجت عج 

2. شماره حساب  بانک ملی 0106438991004و بانک صادرات 0103892519008 بنام انجمن خیریه حضرت حجت عج 

3. پراخت نقدی مبالغ به صورت حضوری