تاج گل جدید طرح طبیعی

             

جدیدترین تاج گل مصنوعی با طرح طبیعی

ارتفاع 305 

عرض 180 سانت

 

کمک به فرزندان بی‌سرپرست و بدسرپرست 

خانواده به عنوان اولین کانونی که فرد در آن قرار می‌گیرد دارای اهمیت شایان توجهی است. اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت

اكرام در فرهنگ به معني نكو داشتن،احسان كردن،گرامي داشتن و خوشرفتاري كردن است. اين نام به استناد آيه شريفه:

انجمن خیریه حضرت حجت عج خمینی شهر

این خیریه در سال 1352 با همت و تلاش جمعی از نیکوکاران بنیانگذاری شد و در سال 1372 با شماره 34 به ثبت رسید